ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017 - 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017 - 2018

Η παρούσα δήλωση δεν κατοχυρώνει τη θέση του συμμετέχοντα στο πρόγραμμα.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σε κάποιο Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θα πρέπει απαραίτητα:
- Να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά η Δήλωση Ενδιαφέροντος.
- Να καταβληθεί το ποσό των 100 €, έναντι προκαταβολής έως 05/09/2017. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Η ολοσχερής εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 30/10/2017.
- Να υποβληθεί υπογεγραμμένη η Δήλωση Εγγραφής στο Γραφείο των Ειδικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Ακαδημιών Αθλητισμού.

Μετά την κατάθεση της προκαταβολής και την υποβολή της Δήλωσης Ενδιαφέροντος ο μαθητής εντάσσεται στο πρόγραμμα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 11/09/2017 και λήγουν στις 15/06/2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Τα τμήματα θα λειτουργήσουν, εφόσον υπάρχει αριθμός εγγραφών.

H διακοπή συμμετοχής στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Ακαδημία Αθλητισμού θεωρείται έγκυρη, σε οποιονδήποτε λόγο κι εάν οφείλεται, μόνο εφόσον δηλωθεί ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη Δήλωση Διακοπής Συμμετοχής.
Αν δεν τηρηθεί η ως άνω υποχρεωτική διαδικασία, η διακοπή θεωρείται ότι δεν υφίσταται. Σε κάθε περίπτωση για διακοπή μετά τις 30/10, ο γονέας επιβαρύνεται με ολόκληρο το ποσό των αρχικών διδάκτρων.